Kakovost je v politiki podjetja že vrsto let vodilo pri izpolnjevanju pričakovanj, zahtev strank kot tudi vplivov na ožje in širše okolje. Pri izvajanju ključnih in podpornih procesov, vključno z vsemi aktivnostmi, vezanimi na izvajanje osnovne dejavnosti, ima kakovost in odnos do okolja zelo pomembno vlogo.

Zadovoljstvo odjemalcev zagotavljamo z rednim spremljanjem njihovih potreb in zadovoljstva ter z izvajanjem ukrepov v obliki izgradnje partnerskih odnosov. Zavezanost vodstva za izvajanje poslovne politike podjetja zagotavlja nenehno izboljševanje in izpolnjevanje zastavljenih ciljev na vseh ravneh.

Zaposleni v organizaciji smo se zavezali izvajati politiko kakovosti in okolja za doseganje zastavljenih ciljev tudi s pridobljenim certifikatom ISO9001:2015.

ISO9001:2015 ISO9001:2015 Scan